Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk
Telefony: (0-23) 692-12-66, 692-54-35
Fax: (0-23) 692-52-77
mail: kancelaria@powiatpultuski.pl
sekretariat@powiatpultuski.pl
NIP:
Powiat Pułtuski - 568-16-18-062
Starostwo Powiatowe w Pułtusku - 568-14-17-174
REGON:
Powiat Pułtuski - 130377729
Starostwo Powiatowe w Pułtusku - 130379970
Wtorek, 7 lutego 2023 r. Strona Główna Mapa strony A- A A+
Zapytaj
ADRESACI:   Starosta Pułtuski  Wicestarosta Pułtuski  Sekretarz Powiatu  Inni

Zadaj Pytanie

Ostatnio dodane:

Pokrzywnica - Golądkowo (do Starosta Pułtuski)
Pytanie: Inwestycja pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Golądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica? zostało umieszczone na liście rankingowej dopiero na 27. miejscu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Jeżeli w styczniu okaże się, że inwestycja otrzyma dofinansowanie to kiedy można spodziewać się rozpoczęcia prac?
Jaki powiat ma plan na realizację inwestycji przebudowy ww. drogi w przypadku braku przyznania dofinansowania?
Zapytał/ła: POKRZYWNICA INFO
Dodano: 2015-12-04 08:02:38
Odpowiedź


Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że zgodnie z ogłoszoną wstępną listą rankingową wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Golądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 został sklasyfikowany na 27 na 50 wniosków złożonych przez powiaty. Zakłada się, że miejsce rankingowe zagwarantuje dofinansowanie w roku 2016. W przypadku jednak nie otrzymania ww. dofinansowania - zadanie może zostać zrealizowane przez Zarząd Powiatu w roku 2016 przy dofinansowaniu z innych dostępnych źródeł.

Artur AndrusiakKierownik Działu Technicznego


Droga Pokrzywnica-Golądkowo (do Inni)
Pytanie: Wracamy do sprawy przebudowy drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica. W nawiązaniu do odpowiedzi z 22 września br., Starostwo Powiatowe przewidywało, że w październiku zostanie rozpoczęty nabór na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Czy nabór ten już się rozpoczął? Czy został złożony wniosek na ww. drogę?
Zapytał/ła: POKRZYWNICA INFO
Dodano: 2015-11-04 19:44:03
Odpowiedź


Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że rok wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Golądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 został złożony 28.10.2015r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.Termin ogłoszenia wstępnych wyników naboru planowany jest na miesiąc grudzień 2015r.Ostateczne  zatwierdzenie  i  ogłoszenie  przez  wojewodę  listy  zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków nastąpi do końca miesiąca stycznia 2016r.Artur Andrusiak

Kierownik Działu TechnicznegoZarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku


Pokrzywnica-Golądkowo (do Inni)
Pytanie: Zgodnie z przekazaną przez wójta informacją o środowiskowych uwarunkowaniach prace na powiatowej drodze (nr 3404W Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek) mogą ruszyć na odcinku Pokrzywnica-Golądkowo. Zarząd Dróg Powiatowych zapewniał w lipcu, że "w miesiącu wrześniu br." złoży wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji przez Wojewodę Mazowieckiego.
Na jakim etapie jest sprawa? Czy wniosek został już złożony? Kiedy można spodziewać się decyzji o współfinansowaniu lub nie przebudowy drogi?
Zapytał/ła: POKRZYWNICA INFO
Dodano: 2015-09-22 20:17:50
Odpowiedź


Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że rok bieżący jest pierwszym rokiem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 (następca dotychczasowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Składanie wniosków przez ustawowego zarządcę dróg może nastąpić w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia naboru przez wojewodę mazowieckiego, co jeszcze nie nastąpiło. Szacuje się, że miesiąc październik będzie miesiącem składania przedmiotowych wniosków, a w miesiącu listopadzie nastąpi ich rozpatrywanie i ocena przez komisję. Ostateczne zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków nastąpi do końca miesiąca stycznia 2016r. Zarząd Dróg jest na etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie. Ostateczny zakres wymaganej dokumentacji zostanie określony przez wojewodę w ogłoszeniu naboru.
Artur Andrusiak

Kierownik Działu Technicznego

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku


Inwestycje drogowe (do Starosta Pułtuski)
Pytanie: Dzień dobry,
Piszę z zapytaniem jakie inwestycje drogowe są jeszcze planowane na ten rok na terenie powiatu? Co zostanie ogłoszone w najbliższych dniach?
Zapytał/ła: SabalskiP
Dodano: 2015-09-03 08:31:02
Odpowiedź


Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że w roku bieżącym realizowana będzie kontynuacja zadań z roku ubiegłego: przebudowy odcinka drogi nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo-Błędostowo oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Grochy Imbrzyki – Stare Grochy. Ponadto prowadzone są postępowania przetargowe (dane na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.zdppultusk.bip.gov.pl) na wykonanie dokumentacji projektowych celem realizacji kolejnych inwestycji w latach 2016-2018 na terenach miasta i gminy Pułtusk oraz gminy Winnica).
 Artur AndrusiakKierownik Działu TechnicznegoZarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku


droga powiatowa Popowo-Obryte (do Inni)
Pytanie: Kiedy zostanie naprawiona droga w miejscowości Bartodzieje - przejazd przez mostek. Droga w tym miejscu się zapadła po obu stronach mostku, uszkodzenie nawierzchni się powiększa i jest już praktycznie przez całą szerokość drogi wiec o uszkodzenie samochodu nietrudno.
Zapytał/ła: Helena
Dodano: 2015-08-17 11:38:44
Odpowiedź


Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że sukcesywnie realizuje działania naprawcze i utrzymaniowe całej sieci dróg powiatowych. W pasie drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje w bieżącym miesiącu zostaną wykonane wszystkie niezbędne działania związane z poprawą odwodnienia oraz utrzymaniem przejezdności drogi.Artur AndrusiakKierownik Działu TechnicznegoZarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku


wyjazd z drogi........... (do Starosta Pułtuski)
Pytanie: Szanowny Panie Starosto !
Nie będzie to pytanie do Pana , a jedynie chcę za Pana pośrednictwem zwrócić się do Zarządu Dróg.Otóż w Winnicy jest ulica Strażacka jest to droga powiatowa , wyjazd z tej drogi na drogę w stronę Gąsiorowa, i w lewo do drogi wojewódzkiej jest mocno niebezpieczny .Nie widać przy wyjeździe z ulicy Strażackiej pojazdów od strony Gąsiorowa.Jako mieszkaniec ulicy Strażackiej składam wniosek o zainstalowanie lustra , tak aby można było zauważyć pojazdy od strony Gąsiorowa.

z poważaniem

Bielanowski
Zapytał/ła: Bielanowski
Dodano: 2015-08-06 10:10:45
Odpowiedź


Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że montaż lustra drogowego jest możliwy, ale wiąże się ze zmianą organizacji ruchu dróg o różnych kategoriach.   Pana wniosek zostanie szcegółowo rozpartrzony i po analizie układu ruchu drogowego przywołanego skrzyżowania drogi powiatowej nr 1821W (ulica Strażacka)z drogą gminną (ulica Miodowa) w Winnicy,  w ciągu 14 dni zostanie podjęta decyzja w sprawie.Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Włodzimierz Kaczmarczyk 


Droga Golądkowo-Pokrzywnica (do Inni)
Pytanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Golądkowo?Pokrzywnica, jak wcześniej zapewniał w odpowiedziach Zarząd Dróg Powiatowych, została zaplanowana do przebudowy po roku 2013. W grudniu tego samego roku wykonane zostały niezbędne dokumentacje techniczne. 6 lipca br. Urząd Gminy w Pokrzywnicy obwieścił o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica od km 10+500 do km 12+927. Kiedy w związku z tym Zarząd Transportu Miejskiego planuje rozpocząć prace budowlane na powyżej wymienianej drodze powiatowej? Jaki termin ukończenia prac ustalono?
Zapytał/ła: POKRZYWNICA INFO
Dodano: 2015-07-17 08:55:33
Odpowiedź


Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica została zakwalifikowana do realizacji w roku przyszłym, jako kontynuacja zadania z roku bieżącego realizowanego na odcinku Trzepowo-Klusek, w ramach współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Zarząd Dróg Powiatowych kompletuje w chwili obecnej dokumentację - związaną z dokonaniem stosownych formalności wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz niezbędną do złożenia w miesiącu wrześniu br. wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji przez Wojewodę Mazowieckiego.
Artur Andrusiak

Kierownik Działu Technicznego

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

tel. 23 692 85 77


Wysoka trawa na poboczu (do Inni)
Pytanie: Kto odpowiada za koszenie trawy na trasie Pułtusk Wyszków Wysoka trawa ogranicza widoczność wyjazdu z drogi Grabówiec oraz zginął stojący tam przystanek przy lesie w kierunku Wyszkowa jest zaniedbany chodnik Z prośba mieszkaniec
Zapytał/ła: Mieszkaniec
Dodano: 2015-06-22 17:15:49
OdpowiedźZarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że zarządcą drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku Pułtusk – Wyszków jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą w Wołominie . ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin (tel. 22  776-23-33, 776-28-67), do którego należy składać wszelkie zapytania w sprawie utrzymania ww. drogi.

Artur Andrusiak

Kierownik Działu Technicznego

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

tel. 23 692 85 77


koszenie trawy (do Starosta Pułtuski)
Pytanie: Witam.Do kogo należy koszenie trawy przy drodze Pułtusk-Wyszków? W chwili obecnej praktycznie niemożliwy jest bezpieczny wjazd na tę drogę w miejscowości Gładczyn.
Zapytał/ła: Urszula
Dodano: 2015-06-15 22:25:04
Odpowiedź


Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku informuje, że jednostką zarządzającą drogą wojewódzką nr 618 na odcinku Pułtusk – Wyszków jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki z siedziba w Wołominie ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin (tel. (22) 776-23-33, 776-28-67), do którego należy składać wszelkie zapytania w sprawie utrzymania ww. drogi.
Artur Andrusiak


Kierownik Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku tel. 23 692 85 77, 609 700 605.


Budy Ciepielińskie (do Starosta Pułtuski)
Pytanie: Witam,
Chciałbym się dowiedzieć na kiedy jest planowany remont drogi we wsi Budy Ciepielińskie.
Od lat droga jest mało przejezdna - a przecież jest to droga powiatowa.
Na początku roku w gazecie pułtuskiej pojawiła się informacja o utwardzeniu drogi na odcinku 2km.
Na kiedy planowane są prace?
Gdzie na bieżąco można się dowiedzieć o pracach w sprawie tej drogi?
Zapytał/ła: Karol
Dodano: 2015-04-10 16:11:51
Odpowiedź


Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku planuje w roku bieżącym, po akceptacji Zarządu Powiatu i przy  współfinansowaniu przez Gminę Pokrzywnica - wykonać remont istniejącej nawierzchni, poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku długości około 2 km w obszarze zabudowanym miejscowości Budy Ciepielińskie. Na pozostałym odcinkach w najbliższym czasie będą realizowane działania związane z jej bieżącym utrzymaniem, poprzez uzupełnianie i wyrównywanie nawierzchni żwirowej, ścinkę zawyżonych poboczy oraz reprofilację rowu przydrożnego.
Artur Andrusiak

Kierownik Działu Technicznego

Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku


Telefony: (0-23) 692-12-66, 692-54-35
Fax: (0-23) 692-52-77

mail: kancelaria@powiatpultuski.pl
sekretariat@powiatpultuski.pl
NIP:
Powiat Pułtuski - 568-16-18-062
Starostwo Powiatowe w Pułtusku - 568-14-17-174

REGON:
Powiat Pułtuski - 130377729
Starostwo Powiatowe w Pułtusku - 130379970
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright by Starostwo Powiatowe w Pułtusku | Wykonanie: Plocman